Condicions de reserva

Hospedium Hotel Travé

Les presents condicions generals s'apliquen a les reserves tramitades mitjançant la web https://www.hoteltrave.com/ (d'ara endavant la “Web”). Les reserves formalitzades constitueixen un contracte entre Vostè (d'ara endavant el Client) i l'empresa les dades fiscals de la qual s'indiquen a continuació (d'ara endavant l'HOTEL):

Travé (d'ara endavant Travé), amb domicili social en Carrer Balmes n.70, 17600 Figueres (Girona), CIF: B17095423

Es posa a la disposició dels Clients els següents canals per a dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions:

– Formulari de contacte de la web

– Email info@hoteltrave.com

La sol·licitud i la tramitació de reserves en aquesta Web, suposen l'acceptació plena i incondicional de la Nota legal i Política de Privacitat de la Web juntament amb les presents condicions generals de contractació, en la seva última versió, sense perjudici de les condicions particulars de les reserves que es disposin en el procés. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d'aquestes condicions, abans de sol·licitar o formalitzar la seva reserva i cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina Web, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment parteix d'aquestes condicions generals.REGULACIÓ JURÍDICA

Les presents condicions generals estan subjectes al que es disposa en la Llei 7/1998, de 13 d'abril sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com tota la normativa turística que resulti d'aplicació i, subsidiàriament, el Codi Civil i el Codi de Comerç.CLAUSULAT

La formalització de reserves a través de la Web està subjecta a les següents clàusules:

1. Manifestacions: El Client manifesta:

  a) Ser major d'edat i disposar de plena capacitat per a formalitzar la reserva, manifestant que entén i comprèn la totalitat de les condicions que es troben en la Web.
  b) Que les dades subministrades quan formalitza la reserva són veritables i complets.
  c) Que confirma la reserva sol·licitada i especialment les habitacions i serveis seleccionats, les dates indicades i el nombre de persones.
  d) Que en cas de reservar per a un grup, està autoritzat per a emplenar el formulari en nom i per compte de tots els viatgers


2. Accés a la Web: L'accés a aquesta pàgina Web és responsabilitat del Client.


3. Reserva:

  3.1. En la reserva s'inclouen els serveis detallats segons les condicions de la tarifa estipulades en la pàgina des de la qual se sol·licita o formalitza aquesta reserva. Aquestes condicions particulars juntament amb les presents condicions generals hauran de ser acceptades per vostè abans de formalitzar la reserva.
  3.2. El contracte podrà vàlidament formalitzar-se en castellà i en els altres idiomes disponibles en la web. En cas de discrepància entre les versions traduïdes de les presents condicions, prevaldrà la versió castellana.
  3.3. El Client accepta que l'HOTEL no assumeix obligació ni cap responsabilitat respecte d'aquells serveis que no presti directament i en particular respecte a la falta de veracitat, al caràcter incomplet, a la falta d'actualització i/o a la imprecisió de les dades o informacions sobre ofertes, preus, característiques i qualssevol altres dades i informacions rellevants sobre productes o serveis de proveïdors externs que s'anunciïn o poguessin reservar mitjançant la Web. Així mateix, l'HOTEL queda exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de l'incompliment o compliment defectuós per tals proveïdors de les obligacions derivades de les seves obligacions contractuals o de la normativa en vigor.
  3.4. Reserves en línia: El procés de formalització de les reserves en línia segueix els següents passos:
   1. Disponibilitat: Cerca de dates i selecció de la mena d'habitació i nombre de persones.
   2. Recollida de dades personals, acceptació de les condicions generals i sol·licitud de dades de targeta i pagament amb càrrec a targeta via passarel·la TPV.
   3. Confirmació de la reserva i pagament, error o cancel·lació del pagament.
  Una vegada efectuada la seva reserva, el Client rebrà per correu electrònic a l'adreça de contacte proporcionada juntament amb les condicions de contractació que ja li han estat proporcionades en el tràmit de reserva una «Confirmació de Reserva amb el número de localitzador».
  Tret que es disposi una altra cosa en les condicions de la tarifa, la reserva no es considera ferma mentre no es dugui a terme el pagament del preu o del dipòsit estipulat.
  3.5. Reserves sota petició (reserves onrequest): Per als serveis que només puguin reservar-se sota petició, tret que es disposi una altra cosa en les condicions de la tarifa, la mera sol·licitud de disponibilitat no suposarà la contractació de la reserva, quedant aquesta subjecta al compliment dels requisits assenyalats en la pàgina des de la qual es formula la seva petició, així com a la seva efectiva confirmació per part de l'HOTEL.
  3.6. En cada pas de la reserva, els eventuals errors en la introducció de les dades podran corregir-se utilitzant el botó “enrere” del seu navegador. Així mateix, en la Confirmació de Reserva es recapitularan les dades de la reserva. En cas de detectar eventuals errors, els Clients hauran de sol·licitar immediatament les oportunes correccions enviant un email a: info@hoteltrave.com


4. Preu i pagament:

  4.1. Les condicions, el preu de l'estada projectada i/o dels serveis sol·licitats, així com els mètodes de pagament acceptats, són els que es determinen expressament en les condicions de la tarifa incloses en la pàgina en la qual vostè sol·licita o fa la reserva.
  4.2. Excepte indicació específica en sentit contrari, els preus que s'indiquen en la Web són Preus Venda al Público, IVA inclòs.
  4.3. La transacció s'efectuarà en EUROS, sigui com sigui l'origen del Client.
  4.4. El Client autoritza expressament l'HOTEL per a realitzar els càrrecs previstos en les condicions de la tarifa, per exemple, per a fer front a possibles penalitzacions per cancel·lació tardana o no presentació, acceptant que les dades del mitjà de pagament que hagi proporcionat siguin utilitzats per a dur a terme els corresponents cobraments.
  4.5. Les promocions i ofertes només seran vàlides durant el temps que romanguin accessibles als destinataris del servei.


5. Modificació o cancelació de les reserves:

  5.1. La modificació o la cancel·lació de les reserves confirmades se subjectaran a les condicions particulars previstes en les condicions de la tarifa.
  Qualsevol modificació o cancel·lació haurà de ser sol·licitada a l'HOTEL a l'adreça de correu electrònic disponible en la Web o en la Confirmació de Reserva o a través de l'apartat “Gestionar la meva reserva” del lloc web indicant el correu electrònic facilitat en el moment de fer la reserva i el localitzador d'aquesta.
  5.2. La modificació de la reserva està subjecta a disponibilitat a l'hotel.


6. Dret de desistiment: A l'efecte del que es preveu per l'article 97.1.i) RDL 1/2007, se l'informa que, atenent el que es disposa per l'article 103 l) del citat Reial decret llei, no li assisteix el dret de desistiment.


7. Nul·litat de les clàusules: Si una o diverses de les clàusules incloses en aquestes condicions generals, fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta afectarà només aquesta disposició o a aquella part que hagi estat així declarada, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa afectada, per no posada.


8. Acceptació: La sol·licitud i la formalització de la reserva impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les presents condicions generals, considerades com a part integrant de la reserva i completada amb les condicions de la tarifa i la legislació específica aplicable, són expressament acceptades per vostè. Les presents condicions, les condicions particulars de la tarifa i la confirmació o sol·licitud de reserva, expressen la integralidad de les obligacions entre les parts.


9. Llei aplicable i fur competent: El contracte actual, es regirà per la llei espanyola a exclusió de les seves regles de conflicte de llei. Sense perjudici dels drets reconeguts als consumidors en matèria de competència jurisdiccional pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la utilització de la Web o dels serveis vinculats a la mateixa se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals competents atès el domicili de l'HOTEL, renunciant expressament el Client al seu fur propi si el tingués.